Pomáháme občanům reálně - rozhovor s předsedou OV KSČM Vsetín R. Ramachem pro HaNo

15. 3. 2021
 • Jak si vede vaše organizace po loňském náročném roce, ale i po vol­bách, kdy váš kraj nedostal své zastu­pitele do kraje?

Situace se v okresní organizaci sta­bilizovala, podařilo se nám v prosin­ci zorganizovat výroční členské schů­ze a díky tomu mohla u nás proběh­nout okresní konference on-line. Veliký dík patří předsedům ZO, kteří akčně využili dvoutýdenního rozvol nění a ve spolupráci s 'OV svolali členy svých základních organizací. Co se tyká krajských voleb, vyhod­notili jsme je velmi kriticky a odrazi­lo se to i na kandidátce do následujících voleb. Volební kampaň začíná pro kandidáta dnem zvolení na kan­didátní listinu, to znamená jen a jen tvrdou  každodenní práci, toho si musí být všichni kandidáti vědomi. My se tím na OV Vsetín řídíme.

 • Nekladete až příliš vysoké nároky na členy vašich okresních organizací?

Myslím si, že ne. OV Vsetín je spíše připraven zorganizovat a zreali­zovat akce,  které předsedové a členo­vé ZO navrhnou. Jsme si vědomi, že naši členové už odvedli hodně práce, ale jsme vděčni za každou radu, jeli­kož životní zkušenosti našich členů jsou pro nás velmi cenné.

 • Jak zvládá váš okres, či kraj sou­časnou koronavirovou situaci?

Myslím si, že okres Vsetín velmi dobře. U nás není takové to sobectví, Valaši jsou soudržní a především srdeční, proto se snaží dodržovat hygienická nařízení, aby neohrozili na životě své sousedy. Navíc máme báječný protilék - není nad valašskou slivovici.

 • Co připravujete do letošních stej­ně významných voleb do Parlamentu ČR?

My především pomáháme. Pomáhá­me občanům reálně, ať to je předáním 8000 ks roušek Dětskému domovu ve Valašském Meziříčí nebo rozdáváním respirátorů po náměstích. Využili jsme i svátek MDŽT kdy jsme ženám ve městech Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín spolu s rudým karafiátem věnovali opět tolik potřeb­ný respirátor. Veřejnost reagovala velmi kladně a troufnu si říci, že jsme v okrese byli jedinou politickou stra­nou, která udělala tuto akci ve pro­spěch občanů Valašska. Zřídili jsme při OV KSČM Vsetín bezplatnou právní poradnu a také poslankyně Marie Pěnčíková pravidelně navštěvuje náš okres a pomáhá, radí našim spoluobčanům v této těžké situaci. A nejen jim, pomá­há i firmám a živnostníkům. U nás už kampaň jede na sto procent. V okrese jsme vylepili plakáty s informacemi, co KSČM pro občany prosadila a za co budeme bojovat dál. Chtěl bych touto cestou poděkovat europoslankyni Kateřině Konečné, která tyto plakáty zajistila. V měsíci dubnu již budeme občany seznamovat s našimi kandidáty i s e-mailovými kontakty, aby se mohli ptát konkrétních kandidátů na jejich program, se kterým kandidují do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pro volby samozřejmě máme připrave­ný konkrétní program a jeho prezenta­ci. Jak jsem odpovídal výše, volební kampaň pro nás začala a my už pracu­jeme.

 • Už máte představu o kandidátce do PS PČR a jejích představitelích i členech?

Máme. Vedoucím kandidátem byla v našem kraji zvolena Marie Pěnčíková a my jsme připraveni ji plně podporovat a pracovat na sto procent. Dále v čele kandidátky máme zkuše­né kandidáty Ivana Mařáka a Vojtě­cha Straku. Jsou mladí, plní sil a energie, kterou, jak věřím, přetaví ve volební výsledek.

 • Jaký program práce s novou gene­rací máte tady v okrese Vsetín?

Momentálně nás hodně omezuje pandemická situace, ale máme nové mladé členy do 25 let.

 • Jaké volební akce chystáte, nebo co mohou očekávat občané na Vse­tínsku, tedy v rámci koronavirových opatření?

Vše je limitováno pandemickou situací. Máme připravenou akci »0 nejkrásnější polibek« pod rozk­vetlou třešní, kdy každý pár obdrží srdíčko z perníku a ten vítězný samo­zřejmě veliké perníkové srdce. Tuto příležitost využijeme k prezentaci / našeho programu. Máme připravenou akci k 100. výročí založení KSČ, kdy dojde ke slavnostnímu odhalení sochy Julia Fučíka apod. Ale jak jsem psal, jsme hodně omezeni pandemií. Jsme i připraveni na on-line volební kam­paň, pokud by omezení v souvislosti s pandemií trvala dále.

 • Máte nějaká hesla a programové body, které chcete použít právě na Vsetínsku, nebo to necháte na cent­rálních orgánech ÚV KSČM?

Máme. Volební heslo by mělo znít:  »S námi víc«. Budeme prosazovat minimální mzdu 20 000 Kč, odchod do penze v 60 letech, pět týdnů dovolené, a také budeme chtít zastavit exekuční byznys. To jsou stěžejní body.

 • Jak se stavíte k ekologické katastrofě otravy řeky Bečvy?

Mezi námi je hodně dlouholetých rybářů. Všichni jsou velmi zklamáni nad celou kauzou tzv. Bečva - mrtvá řeka. Děravá legislativa, ne­ochota ‘'státních a veřejných orgánů tento problém řešit a najít objektivního viníka... Nejhorší však na veškeré tra­gédii Bečvy je, že dosud nenastalo žádné ponaučení z této ekologické katastrofy. Změna v zákonech, změny ve veřejných vyhláškách a naří­zeních - zatím prostě vůbec nic. To opravdu bolí u srdce. My jsme připraveni pomoci se zarybněním. Musíme se zabývat - a my se i zabýváme - nejen ekolo­gickou katastrofou řeky Bečvy, tady nám tiká ekolo­gická bomba s plasty, kterých je víc a víc. Budeme se snažit bojovat s PET lahvemi a vytvářet tlak na poslance, aby plasty byly omezeny zákonem. Návrat ke sklu by přinesl nejen ekolo­gický efekt, ale především mnoho pra­covních míst ve sklářských oborech.

 • Nezávisle na volbách, jaké jsou konkrétní cíle, ať už dlouhodobé nebo střednědobé, jež byste chtěli realizovat?

Tak především vylepšit náš obraz u veřejnosti, a k tomu činíme reálné kroky, jak jsem již uvedl. Pravidelné poslanecké a zastupitelské dny, bez- platný právní servis pro občany atd. Chceme i organizovat besedy pro širo­kou veřejnost s odboráři, aby pracující byli seznámeni se svými právy, bese­dy s ekonomy, kdy se občan seznámí s výhledem, směřováním ČR a přede­vším bude mít možnost se připravit na případné výkyvy ekonomiky.

 • Jaké další starosti či problémy máte v okrese Vsetín?

Hledáme všechny možné i nemožné cesty, jak přesvědčit objektivně valaš­ské občany, aby při podzimních vol­bách volili KSČM, jako jedinou cestu k pokroku, míru i prosperitě naší rodné české země i celého Valašska.

Autor: 
Roman Blažko
Zdroj: 
Halo noviny