Náš program

Volební program KSČM pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2020

ZAJISTÍME VÁM VÍC

Program v PDF verzi ke stažení

Čtyři roky středopravicové vlády, v čele s KDU-ČSL, v našem kraji nepřinesly žádané výsledky. Stagnace, prosazování neověřených kroků a nehospodárnost při čerpání krajského rozpočtu jsou znaky vedení kraje v uplynulém období. Projevilo se to především ve zdravotnictví, kde se nepodařilo dokončit stabilizaci nemocnic. Klesá spokojenost personálu a nefunkční je i ekonomika v Krajské nemocnici Tomáše Bati. Také v oblasti dopravy jsme se nedočkali pozitivních změn pro cestující ve veřejné dopravě ani udržení tempa investování a rozsahu oprav komunikací II. a III. tříd.

KSČM má dlouhodobou kontinuitu programových cílů, bez nahodilých a účelových vlivů, a to ve všech oblastech působnosti našeho kraje.

Jsme připraveni v nastávajícím volebním období dokázat správnost nastoupené cesty. Volební program KSČM v naprosté většině reaguje na oprávněné podněty občanů našeho kraje.

Na co se zaměříme do roku 2024:

1. Zaměstnanost a ekonomický rozvoj

 • redukce výdajů rozpočtu na základě jejich hloubkové analýzy o minimálně 600 milionů Kč ročně tak, aby vyrovnaly výpadek příjmů následkem pandemie COVID-19
 • využití dotačního programu k překonání koronakrize, spolufinancovaného z prostředků EU, pro restart ekonomiky, minimalizaci nárůstu nezaměstnaných a fungování služeb, potřebných k životu našich občanů
 • podpora drobného a malého podnikání, zejména v oblasti komunálních, sociálních a turistických služeb a zemědělství
 • důraz na činnost „Technologického inovačního centra“ se zaměřením na podporu efektivní činnost vědeckých a výzkumných institucí a jejich propojení s firmami, s cílem realizovat nové poznatky v praxi
 • tlak na firmy na zachování zaměstnanosti a zvyšování nízkých mezd v kraji a tím i udržení a zlepšení životní úrovně
 • účinné podmínky pro vstup investorů do Strategické průmyslové zóny v Holešově, přehodnocení dalšího postupu vůči námitkám ekologických aktivistů

2. Školství, mládež a sport

 • co nejvyšší zaměstnanost absolventů racionálním přizpůsobením oborové nabídky středních škol, učilišť a vyšších odborných škol trhu práce
 • podpora spolupráce škol, učilišť a firem
 • pokračování v programu Podpora řemesel s pravidelnou aktualizací seznamu podporovaných oborů
 • zlepšování materiálních podmínek škol, investovat zejména do odborných učeben a oprav budov
 • podpora rozšiřování a zkvalitňování (nejen) výuky odborných předmětů, cizích jazyků a informačních technologií, včetně jejich využití v praxi
 • podpora celoživotního vzdělávání
 • v oblasti sportu zaměření na podporu sportovních aktivit mládeže a vrcholových neprofesionálních reprezentantů kraje
 • podpora neziskových organizací pracujících s mládeží
 • podpora protidrogové prevence a prevence dalších sociopatologických jevů u mládeže
 • podpora dostupnosti volnočasových aktivit, zájmového a uměleckého vzdělávání

3. Dopravní infrastruktura a veřejná doprava

 • podpora výstavby silničních komunikací
  • dálnice D49 Hulín-Fryšták-Vizovice-hranice SR
  • dálnice D55 jihovýchodní obchvat Otrokovic-Napajedla-Babice-Staré Město-Moravský Písek
  • silnice I/35 Valašské Meziříčí-Palačov, s napojením na D48 a D1
  • silnice I/57 Vsetín-Valašské Meziříčí, s pokračováním čtyřproudové komunikace Jablůnka-Bystřička-Jarcová
  • dokončení zprůjezdnění silnice I/35 v úseku Valašské Meziříčí-Rožnov pod Radhoštěm s dobudováním křižovatek ve Stříteži nad Bečvou a Zašové
 • zlepšování technického stavu a modernizace krajských silnic II. a III. třídy (se zlepšeným využitím evropských dotačních prostředků a posílením finančních prostředků z rozpočtu kraje ročně o 100 milionů Kč)
 • podpora výstavby obchvatů, se zřetelem na zvýšení bezpečnosti a ochranu životního prostředí
 • podpora modernizace všech železničních tratí spojená se zvýšením bezpečnosti, zejména
  • Otrokovice-Zlín-Vizovice, včetně elektrifikace trati a výstavby nádražní budovy ve Zlíně
  • Hranice na Moravě-Valašské Meziříčí-Vsetín-hranice SR, včetně řešení železničních stanic ve Vsetíně a Valašském Meziříčí
 • příprava podmínek pro výrazné zvýšení kvality a rozsahu veřejné dopravy
 • zavedení integrovaného dopravního systému s kvalitními službami pro cestující

4. Zdravotnictví

 • ne privatizaci nemocnic a dosažení jejich ekonomické stability
 • zkvalitnění poskytované lékařské péče
 • ne slučování krajských nemocnic v jeden právní a ekonomický celek
 • rozhodnutí o zlínské nemocnici ve stávajícím areálu nebo v nové budově jinde na základě důkladných ekonomických rozvah dle možností kraje, bez zásadního dopadu na rozpočet kraje
 • zvyšování kvality poskytované lékařské péče a zachování její dostupnosti ve všech regionech kraje, včetně sítě nemocnic, praktických lékařů, záchranné služby, první pomoci a pohotovosti
 • přístrojová modernizace speciálních pracovišť v nemocnicích
 • jednání se zdravotními pojišťovnami k dosažení spravedlivé úhrady lékařských výkonů v nemocnicích kraje

5. Sociální služby

 • zajištění prostředí ohleduplnějšího k seniorům a zdravotně postiženým občanům a vytváření podmínek pro jejich důstojný život
 • prosazování odpovídajícího podílu státu i kraje na financování sociálních služeb
 • zkvalitňování a rozvoj sociálních služeb a péče o seniory, zdravotně postižené, rodiny s dětmi a sociálně vyloučené občany
 • výstavba dalších zařízení v oblasti sociálních služeb a posílení jejich kapacit
 • zkvalitňování terénních služeb pro sociálně potřebné
 • zlepšování informovanosti občanů o těchto službách

6. Zemědělství a venkov

 • tvorba územních plánů s důrazem na ochranu zemědělského půdního fondu, bez dalšího nekontrolovaného snižování výměry orné půdy
 • rozvoj tradiční zemědělské výroby v návaznosti na vlastní zpracování zemědělských produktů
 • podpora projektů a aktivit zaměřených na zkvalitňování života na venkově a zabránění jeho vysídlování
 • rozvoj a zlepšování postavení zájmových organizací – včelařů, myslivců, rybářů, zahrádkářů, chovatelů a dalších
 • spolupráce s agrárními komorami při organizaci tradičních kulturních akcí propagujících život na venkově
 • podpora zemědělského školství
 • spolupráce s institucemi působícími v oblasti rozvoje venkova – místní akční skupiny, spolky pro obnovu venkova, sdružení místních samospráv, svaz měst a obcí a mikroregiony
 • podpora budování infrastruktury malých obcí, především prostřednictvím Programu na obnovu venkova

7. Kultura

 • poskytování dotací na udržení národopisných tradic a kulturních památek v malých obcích
 • systematická péče o národní kulturní památky a světové památky UNESCO
 • podpora konání širokého spektra kulturních akcí a festivalů na území kraje

8. Životní prostředí

 • zajištění finančních prostředků na dořešení starých ekologických zátěží
 • protipovodňová opatření – dokončení protipovodňových opatření velkých územních celků a kontinuální podpora dílčích protipovodňových opatření na drobných vodních tocích
 • podpora zadržování vody v krajině, výstavba vodní nádrže Vlachovice
 • ochrana zdrojů pitné vody
 • účinná a aktivní pomoc vlastníkům lesů v boji s kůrovcovou kalamitou
 • ekonomická a informační podpora třídění komunálního odpadu
 • zajištění výstavby vodohospodářské infrastruktury v kraji v obcích do 2000 obyvatel
 • ochrana zelených ploch
 • podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

9. Bezpečnost a ochrana života a majetků občanů

 • úsilí o optimalizaci rozložení jednotlivých složek Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Integrovaného záchranného systému
 • zabezpečení ochrany občanů před sociálně patologickými jevy, šířením bezpráví a vlivu kriminálního prostředí
 • úsilí o zprůhlednění a zveřejňování výběrových řízení a zavedení systému veřejné kontroly v rámci boje proti korupci

10. Rozvoj demokracie

 • využívání prvků přímé demokracie a zákonodárné legislativní iniciativy

Volební program do PS PČR (2017 - 2021)

28. 7. 2017

Volební program KSČM pro volby do PS PČR na období 2017 - 2021.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Volební program do PS PČR (2013 - 2017)

29. 3. 2016

Volební program KSČM

PROGRAM PRO BUDOUCNOST (Zkrácená verze)
Volební program KSČM pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I. POCTIVOST SE MUSÍ VYPLÁCET
Prosazování zákona o majetkových přiznáních pro všechny občany nad určitou výši hodnoty majetku, rozšíření informací o majetkových poměrech politiků, veřejných činitelů a úředníků s významnými pravomocemi.
Prodloužení promlčecí lhůty u tzv. privatizačních zločinů a provedení inventury prodeje státního majetku. Novelu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.
Vyvození osobní a trestní zodpovědnosti konkrétních činitelů státu i místních samospráv za nekompetentní rozhodování a závažná pochybení.
Prosazení zákona zakazujícího anonymní listinné akcie, který zároveň zprůhlední vlastnickou strukturu podniků.
Dodržování transparentnosti výběrových řízení (včetně podlimitních) a zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek od zadání až po realizaci.
Vytváření takových podmínek pro Policii ČR, Hasičský záchranný sbor a celý Integrovaný záchranný systém, které povedou ke zvýšení jejich akceschopnosti.
II. PRÁCI MÍSTO SOCIÁLNÍCH DÁVEK
Zajištění kvalitního vzdělání a stabilních pracovních míst. Odbornou přípravou dle poptávky trhu práce zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil.
Prosazení práva na práci a spravedlivé odměňování za ni. Zastavení stagnace reálné úrovně mezd a platů pracujících a řešení nepřiměřených rozdílů v odměňování.
Podporu prorůstových, chytrých a inovativních investic a podporu exportu jako základu obnovy síly a konkurenceschopnosti naší ekonomiky.
Návrh na vytvoření veřejné komerční banky bez poplatků, se zaručeným zhodnocením vkladů a dostupnou úrokovou mírou na poskytované úvěry.
Prosazování státem garantované potravinové bezpečnosti a soběstačnosti, obnovení přísných potravinářských norem kvality potravin.
Podporu konkurenceschopnosti malého živnostenského, obecního a družstevního podnikání.
III. BUDOUCNOST MLÁDÍ, JISTOTY STÁŘÍ
Zrušení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví a stropů pro odvody na zdravotní a sociální pojištění zavedené pravicovými vládami.
Dlouhodobou stabilizaci 1. státního důchodového pilíře a umrtvení nového 2. pilíře na soukromé spoření, který vyvádí peníze ze solidárního systému a vyplatí se (pokud nezkrachuje) pouze úzké skupině obyvatel.
Zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úroveň životního minima (s jeho postupným zvyšováním až na 10 000 Kč měsíčně).
Prosazení referenda o dalším osudu zákona o tzv. církevních restitucích a urychlené zrušení příspěvku státu na činnost církví.
Odmítnutí školného ve všech podobách při řádném průběhu studia.
Zajištění kvalitních veřejných a sociálních služeb dostupných všem potřebným občanům.
IV. ODPOVĚDNOST K PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJEME
Prosazování strategie udržitelného rozvoje spojené s vizí dlouhodobého ekonomického rozvoje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy.
Efektivnější protipovodňovou ochranu a zlepšení vodních poměrů v krajině. Ochranu zdrojů pitné vody a vodních zdrojů.
Nalezení společensky přijatelné a úměrné meze těžby nerostných surovin.
Podporu ekologických funkcí zemědělství, ekologické krajinotvorby a urbanistiky a na ochranu biodiverzity.
Podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy.
Prosazování ekologicky šetrných a finančně únosných způsobů získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech.
Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, avšak bez dodatečného růstu cen energií pro spotřebitele.
V. VÍCE ROZHODOVACÍCH PRAVOMOCÍ LIDEM
Přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zjednodušení vyhlašování místních a regionálních referend.
Posílení účasti občanů na tvorbě politických rozhodnutí, posílení veřejné kontroly, transparentnosti práce všech zastupitelských orgánů.
Zahájení diskuse o upřesnění či zdokonalení Ústavy ČR a klíčových zákonů s cílem upevnit demokratický právní stát a obhájit princip svobodné soutěže politických stran v rámci parlamentního systému.
Opatření směřující k postihu subjektů poskytujících nevýhodné půjčky a zamezení neoprávněných a předražených exekucí majetku.
Tvrdé postihy spekulantů s byty, pozemky a lidí zneužívajících sociální dávky všeho druhu.
VI. ANO SVĚTU, NE ZBRANÍM
Důsledné uplatňování Charty OSN a posilování klíčové role OSN, respektování a dodržování mezinárodního práva pro všechny země.
Zamezení jakýmkoli snahám o výstavbu cizích vojenských základen na území ČR a o účast na vojenských zásazích na cizím území bez mandátu RB OSN.
Překonání agresivních bezpečnostních bloků a prosazování modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti.
Pokračování tradic helsinského mírového procesu, zejména v oblasti mírové diplomacie a lidských práv, bez recidiv studené války.
Důsledné prosazování politiky nevměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí a odpor vůči všem formám terorismu, včetně státního.
Posílení boje proti fašismu, rasismu, nesnášenlivosti a diskriminaci.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Naděje pro Českou republiku (2004)

29. 3. 2016

Dalším rozpracováním Kladenského programu z roku 1992 byla Naděje pro českou republiku přijatá na VI. sjezdu KSČM v Českých Budějovicích 15.-16. května 2004.

"Základním programovým cílem politiky KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní. Je postavena na maximální občanské samosprávě, je prosperující a sociálně spravedlivá. Pečuje o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečuje lidem důstojnou životní úroveň a prosazuje bezpečnost a mír. V její ekonomice se prosazují přednosti a klíčová úloha společenského vlastnictví, které zaručí efektivní, celospolečensky provázané a usměrňované hospodaření kolektivu zaměstnanců podniků, družstev, obcí, regionů i dalších sdružení občanů. Jde o strategický cíl, který vychází z dlouholetých tradic marxistického myšlení. Jeho naplnění chceme dosáhnout demokratickou cestou. KSČM odmítala a odmítá takovou praxi, která připouští nebo ospravedlňuje omezování demokracie, diskriminaci nebo represi za názory a vytváří podmínky pro kult osobnosti."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Program obnovy (1999)

16. 3. 2016

Základní programový dokument KSČM přijatý na II. sjezdu v Kladně byl aktualizován V. sjezdem KSČM ve Žďáru nad Sázavou 4. - 5. prosince 1999.

"Česká republika je v krizi. Politika, opírající se o volnou hru tržních sil a provázená ztrátou právního vědomí a morálky ztroskotala. Formální a polovičatá řešení, podřízená úzce stranickým zájmům, nevedou k pozitivním výsledkům. Potřeba systémové změny je stále naléhavější. Po desetileté všestranné devastaci ovšem nelze změnit poměry ze dne na den. Cestu k nápravě je však nutno nastoupit neprodleně. KSČM zpracovala a předkládá občanům k posouzení Program obnovy."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Kladenský program (1992)

Kladenský program přijatý na II. sjezdu 13. prosince 1992 v Kladně je základním programovým dokumentem KSČM. 

"KSČM vznikla v březnu 1990. Převážná většina jejích členů zásadně odmítla mocenskou svévoli předlistopadové byrokratické elity. Porážku a zhroucení socialismu stalinsko-brežněvovského typu pochopila především jako důsledek faktického opuštění socialistických a komunistických myšlenek, neschopnosti hledat a prosazovat vlastní cesty postupu a umožnit všem občanům, aby se na tomto procesu skutečně podíleli. Podpora občanů se proto postupně vytrácela a byly znehodnocovány i nesporné úspěchy. Poučena historií posledních desetiletí chce KSČM spoluvytvářet východiska ze současných problémů. Svou zásadní pozici vyjadřuje v tomto otevřeném programu, politické platformě pro další práci ve společnosti."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM